top of page

PROPOZICE SOUTĚŽE 2023

1. Poslušnost

 

Cviky poslušnosti se budou provádět dle platného NZŘ ZVV 1. Pořadatel si vyhrazuje právo použít specifické překážky a použít úpravu v případě „tvrdosti zákona“ ve směru k praktickému využití služebních psů

Bodování: 100 bodů

 

2. Obrana

2.1. Zadržení prchající osoby v noční době

Zadržení pachatele asi na 50 m v prostoru se ztíženou viditelností v noční době, pes musí pachatele zadržet v určeném prostoru, jinak není možno psovi započítat body. Pouštění se zde nehodnotí.

Bodování: 50 bodů

 

2.2.    Zadržení osoby, která se snaží vyhnout se, střetu se psem

Zadržení pachatele asi na 50 m v prostoru se ztíženou viditelností v  noční době, figurant se bude snažit o to, aby se na poslední chvíli vyhnul střetu se psem. Pachatel bude před zákusem čelem ke psu a pohybovat se může v úzkém prostoru okolo sebe. Pouštění se zde nehodnotí.

Bodování: 50 bodů

 

2.3.  Revír v terénu

Během výkonu celé disciplíny má pes pevně upevněn náhubek! Psovod dostane za úkol se psem prozkoumat daný úsek terénu, ve kterém se nacházejí dva pachatelé. Psovod se pohybuje pouze ve vymezeném prostoru. Pes musí jasným a zřetelným způsobem, ihned po nalezení, pachatele označit. Časový limit na vyhledání bude stanoven na místě. Po označení psovod přichází ke psu a provádí prohlídku s výslechem pachatelů. Přitom bude jedním z pachatelů napaden. Pes musí ihned tvrdě zakročit proti tomuto pachateli a následně musí zákrokem co nejvíce zabránit druhému pachateli v jeho útěku. První pachatel se považuje za zajištěného a psovod se vydává za psem. Zákrokem proti druhému pachateli cvik končí.

Bodování: označení – 20 bodů, 1. pachatel – 15 bodů, 2. pachatel – 15 bodů

Celkem – 50 bodů

 

2.4.  Revír v objektu

Pes s náhubkem musí vyhledat pachatele v objektu a ihned ho jasným a zřetelným způsobem označit. Psovod zůstává na místě! Na pokyn rozhodčího jde psovod ke psu a doprovodem  pachatele k rozhodčímu ukončí cvik. Časový limit pro vyhledání bude upřesněn před závodem s ohledem na prostor, v němž bude disciplína probíhat. Během výkonu celé disciplíny má pes pevně upevněn náhubek!

Bodování: označení – 50 bodů

Celkem: 50 bodů

 

2.5. Přepad při pochůzce

Psovod se psem bez náhubku prochází objekt, nebo terén a přitom bude napaden. Pes musí okamžitě zákusem do ochranného oděvu útok odrazit. Psovod pouští vodítko! Figurant bude mít pod oděvem ochrannou manžetu nebo ringový oblek. Pouštění se zde nehodnotí.

Bodování: 50 bodů

 

2.6. Likvidace výtržnosti

Psovod vejde do prostoru, ve kterém lidé tropí výtržnost, aby tam obnovil pořádek, avšak jeden z nich psovoda napadne. Pes musí ihned útok odrazit zákusem do ochranného oděvu. Figurant bude mít pod oděvem ochrannou manžetu nebo ringový oblek. Psovod po útoku figuranta pouští vodítko! 

Bodování: Zákrok - 40 bodů, pouštění - 10 bodů

 

 

2.7. Zadržení prchající osoby

Zadržení se provádí asi na 150 m. Před zákusem figurant odhazuje nějakou oděvní součást. Figurant bude oblečen do ringového obleku. U tohoto cviku je zvlášť hodnoceno pouštění. Psovod se vydává za psem ihned po jeho vypuštění.

Bodování: Zadržení – 40 bodů, pouštění – 10 bodů

 

2.8. Kontrolní zadržení – protiútok

Zadržení asi na 150 m, před zákusem zazní 2 výstřely ráže 9 mm. Figurant bude oblečen do ringového obleku. U tohoto cviku se hodnotí zvlášť pouštění. Psovod se vydává za psem ihned po jeho vypuštění.

Bodování: Zadržení – 40, pouštění – 10

2.9. Blokování osoby – nepovinná disciplína, účast v disciplíně bude ohodnocena samostatnou cenou, cenu získá ten závodník, který získá nejvyšší součet bodů z disciplín 2.7. + 2.8. + 2.9.

Účelem cviku je zadržet osobu, která se v době, kdy ji pronásleduje pes, svým chováním jednoznačně vzdává, odhodí zbraň, zůstane bez hnutí stát s rukama složenýma u těla a je ochotna se podřídit požadavkům zasahujícího psovoda. Od psa je požadováno, aby tuto osobu blokoval na místě, na němž se osoba zastavila až do příchodu psovoda. Zadržení se provádí asi na 150 m, figurant se zastavuje v době, kdy pes dosáhl přibližně poloviny vzdálenosti. Psovod se za psem vydává ihned po jeho vypuštění. Poté co se pachatel vzdal, může psovod povelem velet psovi, aby přerušil zadržení.  Psovod si po příchodu k figurantovi psa odvolá stejným způsobem jaký je popsán u cviku pouštění.

Bodování: 50 bodů

Prováděcí předpis Obranářského speciálu SKP Ostrava

SKP Ostrava vydává tento prováděcí předpis za účelem dostatečného vysvětlení představ pořadatele o provedení jednotlivých částí závodu a to jak soutěžícím, tak i figurantům a posuzovatelům. Tento předpis je nedílnou součástí propozic soutěže.

Poslušnost:

Poslušnost je dána platným NZŘ ZVV 1. Pořadatel si vyhrazuje právo použít specifické překážky.

Revír v terénu:

- označení pachatele se hodnotí pouze do chvíle, než se psovod vydá ke psovi. Na označení poté, již nebude brán zřetel.

- 1. pachatel: hodnotí se schopnost psa odrazit útok, především jeho rozhodnost, úroveň zastavovacího efektu a reálná účinnost zákroku proti pachateli s ohledem na to, že pes má řádně upevněn náhubek. V hodnocení je potřeba promítnout i prohlídku pachatelů, pes musí v psovodem velené poloze ve vzdálenosti dvou až pěti kroků vyčkat než se psovod přesvědčí, zda pachatelé nemají u sebe zbraně. Po celou dobu prohlídky musí pes pozorně sledovat situaci. V případě, že 1. pachatel napadne psovoda již při prohlídce, pak situace pokračuje dál podle zadání a prohlídka se neopakuje. Problémy při prohlídce jako je bezdůvodné napadení nalezených osob či nepozornost při hlídání, rozhodčí ohodnotí ztrátou až 15 bodů.

- 2. pachatel: v hodnocení je potřeba promítnout i přechod z 1. pachatele na zákrok proti 2. pachateli. Problémy při přechodu rozhodčí ohodnotí srážkou až 5 bodů, zbytek bodů pak zbývá na provedení samotného zákroku. U tohoto zákroku rozhodčí hodnotí schopnost psa zablokovat pachatele a tím zamezit jeho útěku a reálná účinnost jeho zákroku, tedy úroveň zastavovacího efektu s ohledem na to, že pes má řádně upevněn náhubek. Maximální počet bodů může tedy dostat pouze pes, který proti pachateli zakročí zcela nekompromisně!

Revír v objektu:

Označení pachatele se hodnotí jen do chvíle, než psovod oznámí rozhodčímu, že pes daným způsobem dává vědět nalezení pachatele. Tím i psovod rozhoduje o tom jak dlouho a jakým způsobem nechá psa značit nalezeného pachatele, pamatuje však na stanovený časový limit. Rozhodčí to pak patřičně ohodnotí.

Označení pachatele:

Jasným a zřetelným označením se rozumí intenzivní štěkání psa. Na škodu není, jde-li pes při štěkání do kontaktu s figurantem. Popsaný způsob značení představuje plný počet bodů jen v případě, že pes skutečně našel ukrytou osobu.

Přepad při pochůzce:

Hodnotí se schopnost psa odrazit útok, především jeho rozhodnost, úroveň zastavovacího efektu a reálná účinnost zákroku proti pachateli.

Likvidace výtržnosti:

Pachatel může provést fyzický útok na psovoda různými způsoby, na jednom závodě však zákrok pachatelé provedou způsobem podobným, na všechny psy. Po představitelích pachatelů je požadováno, aby útok vedli na psovoda a přitom se však snažili překazit psovi útok proti jejich osobě a to například nastavením nějaké reálné překážky apod.   Podstata úkolu spočívá v odražení útoku pachatele rozhodným a razantním zákusem do ochranného oděvu s maximální zastavovacím efektem a to ještě před fyzickým kontaktem mezi pachatelem a psovodem.

Plným bodovým ohodnocením bude oceněn tedy pes, který popsaný zákrok provede v době, kdy se na něj útok pachatele spustil a ten zatím nestihl fyzicky kontaktovat psovoda. Stejně bude hodnocen pes, který se musel nejprve technicky vypořádat s nastavenou překážkou, to však v tom případě, že zbytek akce probíhá ještě ve chvíli před fyzickým kontaktem figuranta s psovodem. Tady je potřeba zdůraznit slovo „technicky“, psychické zaváhání je nutno ohodnotit ztrátou až pěti bodů – tady však opět platí, že okamžik zákusu do pachatele musí proběhnout před fyzickým kontaktem pachatele s psovodem.

Jestliže zaváhání psa je většího charakteru a k jeho zákroku dojde až po fyzickém kontaktu figuranta s psovodem, musí být tento výkon ohodnocen ztrátou nejméně deseti bodů.

Další body se srážejí úměrně k provedení psa a odchýlení se od požadavků pro plný bodový zisk.

Účelem cviku není v žádném případě dokazování si síly figuranta vůči psovodovi či naopak. K fyzickému kontaktu figuranta s psovodem zřejmě dojde, avšak končí tím, že spolu vzájemně svedou mírný boj bez chvatů, úderů či kopů sebeobrany. Je třeba zdůraznit, že jde především o zákrok psa.

Zadržení pachatele – obecné zásady pro cviky 2.1., 2.2., 2.7., 2.8.

Zákusy:

U zákusů se hodnotí především razance zákroku, pevnost zákusu, vůle psa dosáhnout zákusu, způsob řešení vzniklých problémů a odhodlání psa pachatele zneškodnit.

Představitelé pachatelů:

Po těchto osobách je požadováno dokonalé prověření psů, mají se chovat tak, aby odhalili všechny slabší místa práce psa i jeho přednosti, ne však za cenu jeho zranění. Figurantovi není předepsán žádný styl, chová se v mezích, které mu zakročující pes dovolí. Úhybný manévr může použít v kterékoliv době před zákusem. Při zadržení podle 2. 2. a 2. 8. se figurant nesmí chovat pasivně. Pohybem, postojem či gesty dává psovi jednoznačně najevo své odhodlání s ním bojovat.

Psovodi:

Psovod může svého psa vyslat k zadržení, až když figurant naběhne do určeného prostoru a to po marné výzvě k jeho zastavení. Po vypuštění psa může psovod ihned psa následovat.

Pouštění:

Pro cvik pouštění jsou povoleny dva způsoby:

  1. Psovod dobíhá na vzdálenost dvou až pěti kroků od psa a velí mu povel k puštění, pes po puštění samostatně hlídá figuranta až do pokynu rozhodčího, na který psovod psa odvolává povelem „k noze“. Po usednutí psa k noze, psovod čeká na další pokyn rozhodčího k zajištění psa. Po zajištění psa jeho psovodem cvik končí.

  2. Psovod dobíhá na vzdálenost dvou až pěti kroků od psa a velí mu povel k puštění, pes po puštění samostatně hlídá figuranta až do pokynu rozhodčího. Na tento pokyn  psovod velí figurantovi povel k ustoupení o dva kroky od psa.  Poté psovod přichází ke psovi a čeká na pokyn rozhodčího k zajištění psa.  Po zajištění psa jeho psovodem cvik končí.

Psovod má k dispozici tři povely, pouze u 1. pokusu může povel spojit se jménem psa a s povelem „k noze“. Psovod nesmí jít do fyzického kontaktu se psem až do doby pokynu rozhodčího k jeho zajištění. Cvik je hodnocen 10 body a srážení bodů je úměrně závislé na způsobu provedení cviku. V případě chybného postupu, nebo když pes pustí až na fyzický podnět psovoda srazí rozhodčí celý počet bodů za cvik tj. 10 bodů, avšak provedení akce psa před cvikem pouštění ohodnotí samostatně. Rozhodčí se musí důsledně držet předepsaného způsobu pouštění a tím prověřit, zda pes tento cvik skutečně ovládá. Psovod musí důsledně dodržovat pokyny rozhodčího, nerespektování pokynů rozhodčího bude penalizováno ztrátou až deseti bodů z části "pouštění".

 

Blokování osoby:

Účelem cviku je zadržet osobu, která se v době kdy ji pronásleduje pes, svým chováním jednoznačně vzdává, odhodí zbraň, zůstane bez hnutí stát s rukama složenýma u těla a je ochotna se podřídit požadavkům zasahujícího psovoda. Psovod může, poté co se pachatel vzdal, jedenkrát velet psovi, aby přerušil provedení zadržení pachatele, a to formou: jméno psa + povel. Použití dalších povelů ohodnotí rozhodčí srážkou až deseti bodů podle jejich intenzity. Při vysílání psa na zadržení, použije psovod povel drž nebo zadrž, zakazuje se zde použít povel „revír“ pod hrozbou anulování celého cviku. Od psa je požadováno, aby tuto osobu blokoval na místě, na němž se osoba zastavila až do odvolání po příchodu psovoda. Pes musí osobu blokovat z takové vzdálenosti, aby mohl jakýkoliv pohyb pachatele řešit okamžitým zákusem.

 

Přímé napadení figuranta zákusem je nutno brát jako hrubou chybu a ohodnotit lze takový výkon pouze nulou, jako hrubou chybu a tedy nulové hodnocení je třeba rovněž brát to, že pes bude stojícího figuranta zcela ignorovat, nebo od něj odjede na více než deset kroků.

 

Jestliže se pes alespoň přesvědčuje o nebezpečnosti pachatele, ale po chvíli figuranta přece jen napadne, je to potřeba hodnotit jako chybu a rozhodčí odečte deset až dvacet bodů v závislosti na čase, po který pes vydržel figuranta blokovat před zákusem.

 

Jestliže pes vydrží střežit figuranta až do doby příchodu psovoda, poté nebo při odvolávání však figuranta napadne, je to potřeba brát jako chybu a rozhodčí odečte až deset bodů v závislosti na intenzitě napadení a následné ovladatelnosti psa psovodem.

 

Jako chybu je třeba ohodnotit rovněž nedostatečné střežení figuranta, pes sice zůstane v blízkosti figuranta, ale nejeví o něj dostatečný zájem, rozhodčí toto jednání ohodnotí srážkou až dvaceti bodů.

Jestliže psovod psa od figuranta neodvolá, nebo k tomu použije fyzický kontakt, je to potřeba brát za chybu, kterou rozhodčí ohodnotí srážkou pěti bodů, zde je sledována jen ovladatelnost psa, nespadá sem kousnutí psa do figuranta při odvolávání.

Fyzický kontakt psa s figurantem mimo kousnutí se jako chyba nehodnotí, pes se může například opřít o figuranta tlapami apod., může taky štěkat nebo kolem figuranta obíhat, ne však ve vzdálenosti větší než deset kroků.

 

Pro účely hodnocení si rozhodčí disciplínu orientačně rozdělí do třech oblastí: první oblastí je dostižení pachatele (15 bodů), druhou je střežení pachatele (30 bodů), třetí oblastí je odvolání (5 bodů).

Psovod je povinen řídit se pokyny pořadatelů a propozicemi soutěže. Za škody způsobené psem plně odpovídá jeho psovod.

Při rovnosti bodů rozhoduje: 1. Obrana, 2. Poslušnost, 3. Los.

Psovod je povinen být vybaven platným veterinárním osvědčením ke svému psovi podle zvláštních předpisů. Psovod je povinen dodržovat zásady stanovené zák. č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. 

Psovod podáním přihlášky k soutěži souhlasí se zveřejněním základních osobních údajů o jeho osobě a psovi pořadatelem na veřejnosti. Psovod souhlasí se zveřejněním fotografií a videomateriálu pořadatelem, na nichž bude jeho osoba zachycena.

bottom of page